Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej

Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych: https://www.rckp.krosno.pl oraz https://www.etnocentrum.pl.

Data publikacji strony internetowej https://www.rckp.krosno.pl: 2008-08-04.
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej https://www.rckp.krosno.pl: 2015-06-25.
Data publikacji strony internetowej https://www.etnocentrum.pl: 2019-12-09.

Strona internetowa https://www.rckp.krosno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych
 • brak opisów alternatywnych grafik.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • dokumenty PDF, DOC, DOCX nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących

wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Strona internetowa https://www.etnocentrum.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych
 • brak opisów alternatywnych grafik.
 • brak odpowiedniej struktury odnośników
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • dokumenty PDF, DOC, DOCX nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących
 • niektóre linki w treści zawierają fragment adresu URL

wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-28 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aktualizacja oświadczeń

Deklarację dla stron https://www.rckp.krosno.pl i https://www.etnocentrum.pl sporządzono dnia 2020-07-07 r.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, ktore mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej https://www.rckp.krosno.pl prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Fiejdasz, p.fiejdasz@rckp.krosno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 432 18 98 wew. 155, w dniach poniedziałek-piątek w godzinach 8:00-16:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej https://www.etnocentrum.pl prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Konrad Jedziniak, biuro@etnocentrum.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 13 474 35 12, w dniach wtorek-niedziela w godzinach 12:00-16:00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Procedura wnioskowo-skargowa:

 1. Na podane adresy kontaktowe można zgłaszać wszelkie problemy związane z dostępnością.
 2. Można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 3. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, w szczególności takich jak:
  • odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu
  • opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
  • przesłanie innego formatu informacji.
 4. Żądanie winno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, jakiego elementu strony dotyczy żądanie oraz sposób kontaktu (Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 848, Art. 8.1-2). Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 5. RCKP zobowiązane jest zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, RCKP niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 6. W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury wnoszący żądanie ma prawo złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza prowadzi działalność w trzech obiektach.

 1. Budynek główny RCKP ul. Kolejowa 1
  Część administracyjna posiada pewne ograniczenia w dostępności. Do tej części budynku prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych, zaopatrzony jest w poręcz ułatwiającą poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich, osobą starszym oraz prowadzących wózki dla dzieci. Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość 130 cm, przy wejściu znajduje się przycisk alarmowy, którym można wezwać portiera budynku. Po wejściu do budynku można wezwać portiera, który widzi osobę wchodzącą do budynku. Koniecznym jest przemieszczenie się z pomocą portiera do zamkniętego ciągu komunikacyjnego. Winda umożliwia poruszanie się pomiędzy piętrami i już swobodne dotarcie do większości pomieszczeń części administracyjnej oraz na zaplecze sceny. W części administracyjnej toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na II piętrze. Do części administracyjnej i na zaplecze sceny można też dostać się windą znajdującą się na poziomie „0” w bocznej części budynku. Ta winda stosowana jest w szczególności w działaniach artystycznych osób niepełnosprawnych na scenie. Wjazd tą windą możliwy jest po wcześniejszym uzgodnieniu. Część koncertowa Do budynku można się dostać podjazdem. Od ulicy Kolejowej/ Krakowskiej lub bezpośrednio z parkingu przy ul. Czuchry. W obiekcie znajdują się windy umożliwiające swobodne dotarcie do sali widowiskowej oraz prawie wszystkich przestrzeni galeryjnych. Wyjątek stanowi lewe skrzydło obiektu, które na dwóch półpiętrach nie ma dostępności. Na sali widowiskowej wyznaczono odpowiednie miejsca dla osób niepełnosprawnych. Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na poziomie -1 lewego skrzydła, do którego dojeżdża winda. Miejsca dla osób niepełnosprawnych wyznaczone zostały na parkingu przy ul Czuchry. Dodatkowe miejsca znajdują się także na parkingu miejskim na wprost wejścia głównego.
 2. Budynek Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, ul. Kolejowa 29a
  Budynek jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku pozbawione barier architektonicznych. W obiekcie zainstalowana jest winda, którą można się dostać na każdy poziom obiektu. W części parterowej znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo, zwiedzanie budynku jest możliwe z audioguidem. 
 3. Budynek artKina, ul. Bieszczadzka1
  Budynek jest nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą cztery schody, nie ma odpowiedniego podjazdu, toalety znajdują się w podziemiach, prowadzą do nich wąskie schody. Brak możliwości poruszania się na wózku. Po uzgodnieniu pracownicy artkina umożliwiają skorzystanie z sali kinowej ( bez możliwości dotarcia do kasy i toalety) przez wejście ewakuacyjne, do którego prowadzą cztery schody. Sala kinowa posiada ustawienie amfiteatralne, miejsce dla wózków inwalidzkich może zostać wyznaczone na dowolnym poziomie. Dostęp jedynie z pomocą pracownika artKina.
 4. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje mobilne

Aplikacja mobilna etnomemory jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak kontrstu dla osób niedowidzących